Projekt

"Výchova k podnikaniu je nevyhnutná, i keď nie jediná,  pri formovaní zručností mladých ľudí. Taktiež je potrebné poskytnúť im zručnosti, vedomosti a postoje, ktoré sú centrálnymi pri rozvoji podnikateľskej kultúry."

Cit.: Výchova k podnikaniu na školách v Európe (Správa Eurydice)

Ciele projektu ENTOS

Hlavným cieľom projektu je posilniť podnikateľské postoje učiteľov telesnej a športovej výchovy, vďaka ktorým budú schopní rozvíjať inovatívne športové aktivity svojich študentov, založené na výchove k podnikaniu.

ENTOS je inovatívny prístup zameraný na študenta, ktorý nevyžaduje pre svoju implementáciu žiadne ďalšie zdroje. Jeho hlavným cieľom je pridať podnikateľský postoj k už existujúcim kreatívnym športovým dimenziám na školách.

Očakávané výsledky

Vytvoriť podnikateľské zmýšľanie učiteľov,

ktorí sú kľúčovým faktorom pri vzdelávacej excelentnosti

Rozvíjať podnikateľské kompetencie študentov cez formovanie športového

sebavedomia, tímovú prácu, riešenie problémov, cieľovú orientáciu, zvládanie rizika, časový manažment, strategické myslenie, komunikáciu, vodcovstvo, atď.

Ponúknuť učiteľom konkrétnu podnikateľskú metodológiu a nástroje,

ktoré posilnia ich učiteľskú prax silným dopadom na študentov

Zvýšiť kvalitu OVP,

ktoré bude profitovať z inovatívneho pedagogického prístupu

IO1: KOMPETENČNÝ RÁMEC