Partneri

Obchodná Akadémia Nitra

Obchodná akadémia Nitra je verejná stredná škola poskytujúca odborné vzdelávanie v oblasti ekonomiky, obchodu a administratívy. Víziou školy je vytvoriť novú kultúru učenia sa prostredníctvom inovatívnych metód, efektívnych a moderných prístupov pri udržiavaní vysokej úrovne kvalifikovanosti učiteľov, a to aj zapájaním sa do medzinárodných projektov. Škola je aktívna v rozvoji duálneho vzdelávania a nových vzdelávacích programov. Zlepšovanie kvality OVP je nosnou časťou koncepcie rozvoja školy, ktorú napĺňa aj účasťou v medzinárodných projektoch. Od roku 2007 je škola každoročne zapojená v projektoch strategických partnerstiev aj praktickej prípravy.
Agency Image
Agency Image

Education In Progress

Education In Progress je inštitúcia aktívna v oblasti vzdelávania dospelých, ktorá vytvára interkultúrne príležitosti na obohatenie osobného aj profesijného života. Má silnú medzinárodnú sieť partnerov z verejných aj súkromných inštitúcií na lokálnej úrovni, ako aj bohaté skúsenosti s organizovaním medzinárodných príležitostí pre mládež, učiteľov, odborníkov. Podporuje európske mobility rôzneho druhu. Funguje pod hlavičkou programu Erasmus+ a definuje inovatívne prístupy na rozvoj kompetencií u mládeže, pričom šport je jedným z najlepšie využívaných nástrojov, nakoľko inštitúcia koordinovala a bola zapojená do niekoľkých projektov zameraných na šport. Konkrétne realizovala mládežnícku výmenu s názvom ENTOS, ktorá slúžila ako pilotný projekt na testovanie zatraktívnenia tejto metódy.

Panevėžys VET centre

Centrum vzdelávania a odbornej prípravy v Panevežys je verejnou inštitúciou. Vzniklo v roku 2000 a je jednou z najväčších odborných škôl na severe a východe Litvy. Poskytuje široké spektrum vzdelávania, nielen odborné vzdelávanie a prípravu, ale tiež stredoškolské vzdelávanie ako také. Neustále renovuje možnosti praktickej prípravy, zamestnanci nadobúdajú nové poznatky účasťou na seminároch doma i v zahraničí a získavajú najnovšie technické a technologické vedomosti. Inštitúcia sa úspešne zapája do projektov a implementuje rôzne projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ, či už ako koordinátor alebo partner. Aktívne tie pôsobí ako prijímajúca organizácia pre projekty kľúčovej aktivity KA1 pre žiakov a učiteľov.
Agency Image
Agency Image

Materahub

Materahub je agregátorom ľudí a obchodu, ktorý podporuje tvorbu nových pracovných príležitostí a propagáciu udržateľného rozvoja cez procesy koučovania, tréningu a rozvoja obchodu. V tomto smere Materahub poskytuje svoje expertízy, myšlienky a reality rôznym subjektom ako sú malé a stredné podniky, sociálne družstvá, konzultačné firmy a medzinárodné certifikačné inštitúcie. V súčasnej dobe propaguje podnikateľské iniciatívy zameriavajúce sa predovšetkým na mladých ľudí. Materahub má 15-ročné skúsenosti s projektmi financovanými z prostriedkov EÚ, disponuje veľkou sieťou na národnej a európskej úrovni, schopnou diseminovať výstupy projektov, vrátane obchodných asociácií, obchodných inkubátorov, stredísk, siete univerzít, start-upov a verejných činiteľov, podporujúcich a financujúcich inovácie a rozvoj obchodu.

University of Thessaly (UTH)

University of Thessaly (UTH) propaguje vedecké poznatky cez výskum a prispievanie do kultúrneho a ekonomického rozvoja lokálnej komunity a tiež širšej verejnosti. Je známa vykonávaním excelentného výskumu a vynikajúcimi vedeckými úspechmi. Tím UTH participoval vo veľkom množstve projektov zameraných na rôzne tematické oblasti vrátane sociálnej inklúzie postihnutých, tvorbu inovatívnych vzdelávacích materiálov, tréningu, podnikania, zamestnanosti, duálnej kariéry absolventov a celkovej pohody (wellbeing). Fakulta telesnej výchovy a športových vied UTH majú významné skúsenosti s koordináciou a participáciou v rôznych projektoch v spolupráci s medzinárodnými agentúrami, akademickými inštitúciami, neziskovými organizáciami, účastníkmi politík a inými inštitúciami.
Agency Image

Odporúčanie prijať metodiku ENTOS